Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Яворiв • Jaworów
(Яворівський район, Львівська область)

 

Львівська область

Яворівський район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 1.548 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 123.321

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості (138):

urboj • cities • miasta • міста (6):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Івано-Франкове  Ivano-Frankove Janów 81070   5.803 Gródek  
Краковець  Krakovets Krakowiec 81033 1320 1.156 Jaworów  
Немирів  Nemyriv Niemirów 81013 1580 1.900 Rawa Ruska  
Новояворівське
[Янтарне ĝis 1969]
Novoiavorivske
[Yantarne]
Nowojaworiwskie 81053   26.448 Jaworów  
Шкло  Shklo Szkło 81050 1360 5.286 Jaworów  
Яворів Yavoriv Jaworów 81000 1376 13.285 Jaworów  
                       

             

Janów / Івано-Франкове 

   

Jaworów / Яворів

   

Niemirów
Немирів 

    Nowojaworiwskie
Новояворівське

Urba Konsilantaro • Міська рада • Rada Miejska • Town Council

Новояворівська міська рада (Новояворівське, Когути & Стені) • Urba Konsilantaro de Novoiavorivske • Rada Miejska  •  Town Council (Novoiavorivske, Kohuty & Steni)

Яворівська міська рада (Яворів) • Urba Konsilantaro de Yavoriv • Rada Miejska Jaworowa • Yavoriv Town Council (Yavoriv)

Івано-Франківська селищна рада (Івано-Франкове, Верещиця & Лелехівка) • Urba Konsilantaro de Ivano-Frankove • Rada Miejska Janowa • Ivano-Frankove Town Council (Ivano-Frankove, Vereshchytsia & Lelekxivka)

Краковецька селищна рада (Краковець, Брожки, Глиниці, Мор'янці & Передвір'я) • Urba Konsilantaro de Krakovets • Rada Miejska Krakowca • Krakovets Town Council (Krakovets, Brozhky, Hlynytsi, Moriantsi & Peredviria)

Немирівська селищна рада (Немирів, Великі Макари, Воля, Руда, Салаші, Середина, Слободяки & Шаварі) • Urba Konsilantaro de Nemyriv • Rada Miejska Niemirowa • Nemyriv Town Council (Nemyriv, Velyki Makary, Volia, Ruda, Salashi, Seredyna, Slobodiaky & Shavari)

Шклівська селищна рада (Шкло, Солиги & Стадники) • Urba Konsilantaro de Shklo • Rada Miejska Szkła • Shklo Town Council (Shklo, Solyhy & Stadnyky)

vilaĝoj • villages • wioski • села (132):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Бердихів  Berdykhiv Berdychów 81064     Jaworów  
Бірки  Birky   81092        
Божа Воля  Bozha Volia Boża Wola       Jaworów  
Бориси  Borysy            
Брожки  Brozhky            
Буда  Buda            
Бунів Buniv   81040        
Вахули  Vakhuly            
Великі Гори  Velyki Hory            
Великі Макари  Velyki Makary            
Великополе  Velykopole   81075        
Вербляни  Verbliany   81017        
Верещиця  Vereshchytsia            
Верхутка  Verkhutka            
Висіч  Vysich            
Віжомля  Bizhomlia   81067        
Війтівщина  Vijtivshchyna            
Вовча Гора  Vovcha Hora            
Воля  Volia            
Воля Любинська  Volia Liubynska            
Воля-Добростанська Volia-Dobrostanska   81073        
Воля-Старицька  Volia-Starytska            
Вороблячин  Vorobliachyn   81011        
Вороців  Vorotsiv   81086        
Глинець  Hlynets            
Глиниці  Hlynytsi   81035        
Гораєць  Horaiets            
Грушів  Hrushiv   81016        
Дацьки  Datsky            
Дебрі  Debri            
Дернаки  Dernaky            
Діброва  Dibrova            
Добростани  Dobrostany   81091        
Домажир  Domazhyr   81083        
Дрогомишль  Drohomyshl   81022        
Дубровиця Dubrovytsia   81081        
Жорниська  Zhornyska            
Завадів Zavadiv   81020        
Задебрі  Zadebri            
Залужжя  Zaluzhzhia   81023        
Зарубани Zarybany            
Затока  Zatoka            
Зелів Zeliv            
Іваники  Ivanyky            
Калинівка  Kalynivka   81042        
Калитяки Kalytiaky   81018        
Кам'янобрід  Kamianobrid   81074        
Карачинів  Karachyniv   81087        
Карпи  Karpy            
Качмарі  Kachmari            
Кертинів  Kertyniv            
Ковалі  Kovali            
Когути  Kohuty   81054   151    
Кожичі  Kozhychi   81084        
Колониці  Kolonytsi   81015        
Коти  Koty   81019        
Коханівка  Kokhanivka   81007        
Лелехівка  Lelekxivka            
Липина Lypyna            
Липовець  Lupovets Lipowiec       Cieszanów  
Ліс  Lis Lis       Jaworów  
Лісок  Lisok            
Лісопотік  Lisopotik            
Лозино  Lozyno   81080        
Луг  Luh            
Лужки  Luzhky            
Любині  Liubyni Lubienie 81037     Jaworów  
Мальчиці  Malchytsi   81077        
Мельники  Melnyky            
Молошковичі  Moloshkovychi   81065        
Мор'янці  Moriantsi   81036        
Мужиловичі  Muzhylovychi   81063        
Нагачів  Nahachiv   81021        
Наконечне Друге  Nakonechne Druhe   81031        
Наконечне Перше  Nakonechne Pershe   81032        
Новий Яр  Novyj Yar            
Новини  Novyny   81024        
Новосілки  Novosilky            
Озерське  Ozerske            
Оселя  Oselia   81044        
Пазиняки  Pazyniaky            
Паланки  Palanky            
Передвір'я  Peredviria            
Підлуби  Pidluby   81066        
Підрясне  Pidriasne            
Пісоцький  Pisotskyj            
Поріччя  Porichchia            
Поруби  Poruby            
Поруденко Porudenko   81041        
Прилбичі  Prylbychi   81062        
Принада  Prynada            
Рішин  Rishyn            
Рогізно  Rohizno   81043        
Рокитне  Rokytne            
Роснівка  Rosnivka            
Руда Ruda            
Руда-Краковецька Ruda-Krakovetska   81008        
Рулево  Rulevo            
Рясне-Руське Riasne-Ruske   81085        
Салаші  Salashi            
Сарни  Sarny            
Свидниця  Svidnytsia   81006        
Семирівка  Semyrivka            
Середина  Seredyna            
Середкевичі  Seredkevychi   81012        
Середній Горб  Serednij Horb            
Слободяки  Slobodiaky            
Смолин  Smolyn            
Солиги  Solyhy            
Солуки  Soluky            
Сопіт  Sopit            
Ставки  Stavky            
Стадники  Stadnyky            
Старий Яр  Staryj Yar   81025        
Старичі  Starychi   81052        
Стені  Steni   81054 1375 136    
Страдч  Stradch   81076        
Терновиця  Ternovytsia   81060        
Турича  Turycha            
Хляни  Khliany            
Цетуля  Tsetulia            
Ціпівки  Tsipivky            
Чернилява  Chernyliava   81030        
Черчик  Cherchyk   81045        
Чолгині  Cholhyni   81061        
Чорнокунці  Chornokuntsi Czarnokońce       Jaworów  
Шаварі  Shavari            
Шутова  Shutova            
Щеплоти Shcheploty            
Щиглі  Shchyhli            
Ямельня  Yamelnia            
Ясниська  Yasnyska   81082        

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

Бердихівська сільська рада (села: Бердихів, Молошковичі & Підлуби)

Бірківська сільська рада (села: Бірки & Рокитне)

Бунівська сільська рада (села: Бунів & Іваники)

Великопільська сільська рада (села: Великополе & Затока)

Верблянська сільська рада (села: Вербляни, Гораєць, Дацьки, Дебрі, Калитяки, Коти, Пазиняки, Пісоцький, Хляни & Ціпівки)

Віжомлянська сільська рада (села: Віжомля, Глинець, Новосілки, Чорнокунці & Щиглі)

Вороцівська сільська рада (села: Вороців, Карачинів, Паланки & Солуки)

Добростанівська сільська рада (села: Добростани, Воля-Добростанська, Качмарі & Кертинів)

Домажирська сільська рада (села: Домажир, Жорниська, Зелів & Кожичі)

Дрогомишльська сільська рада (села: Дрогомишль, Грушів, Липовець & Лужки)

Завадівська сільська рада (села: Завадів, Колониці, Поруби & Щеплоти)

Залузька сільська рада (села: Залужжя, Бориси, Вахули, Ковалі, Новий Яр, Новини, Старий Яр & Цетуля)

Калинівська сільська рада (села: Калинівка, Поруденко & Шутова)

Кам'янобрідська сільська рада (села: Кам'янобрід)

Лозинська сільська рада (села: Лозино, Великі Гори, Верхутка, Дубровиця, Середній Горб, Ставки & Турича)

Мальчицівська сільська рада (села: Мальчиці)

Мужиловичівська сільська рада (села: Мужиловичі)

Нагачівська сільська рада (села: Нагачів, Липина & Семирівка)

Наконечнянська сільська рада (села: Наконечне Перше & Наконечне Друге)

Порічанська сільська рада (села: Поріччя, Страдч & Ямельня)

Прилбичівська сільська рада (села: Прилбичі)

Рогізненська сільська рада (села: Рогізно, Дернаки, Оселя & Черчик) 

Рясне-Руська сільська рада (села: Рясне-Руське & Підрясне)

Сарнівська сільська рада (села: Сарни, Воля Любинська, Любині, Мельники & Роснівка)

Свидницька сільська рада (села: Свидниця, Божа Воля, Вовча Гора, Коханівка & Руда-Краковецька)

Середкевичівська сільська рада (села: Середкевичі, Висіч, Зарубани & Принада)

Смолинська сільська рада (села: Смолин, Війтівщина, Вороблячин, Карпи, Луг, Рішин & Сопіт)

Старичівська сільська рада (села: Старичі & Воля-Старицька)

Терновицька сільська рада (села: Терновиця, Ліс, Рулево & Чолгині)

Чернилявська сільська рада (села: Чернилява & Лісок)

Ясниська сільська рада (села: Ясниська, Буда, Діброва, Задебрі, Лісопотік & Озерське)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Pollando • Zhovkva • Жовква • ŻółkiewLviv • Львів • Lemberg • LwówPustomyty • ПустомитиHorodok • Городок • Gródek Jagielloński # Mostyska • Мостиська • Mościska


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

Tracz / Трач


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Jaworów • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Jaworów • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Jaworów • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Яворiв:

Małgorzata Nowaczyk http://www.genebase.com/user/nowaczyk (Obarianik / Обаряник)

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами