Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Городок • Gródek Jagielloński
(Городоцький район, Львівська область)

 

Львівська область

Городоцький район

 

Areo  Area • Obszar • Площа району: 727 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 73.974

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості (80):

urboj • cities • miasta • міста (3):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Великий Любінь Velykyi Liubin Lubień Wielki 81556 1964 4.516 Gródek  
Городок [Городок-Янголовський] Horodok Gródek Jagielloński 81504 1213 15.993 Gródek  
Комарно Komarno Komarno 81563 1473 3.977 Rudki  

Urba Konsilantaro • Міська рада • Rada Miejska • Town Council

Великолюбінська селищна рада (Великий Любінь, Бірче, Косівець, Малий Любінь, Піски & Чуловичі) • Urba Konsilantaro de Velykyi Liubin • Rada Miejska Lubienia Wielkiego • Velykyi Liubin Town Council (Velykyi Liubin, Birche, Kosivets, Malyj Liubin, Pisky & Chulovychu)

Городоцька міська рада (Городок) • Urba Konsilantaro de Horodok • Rada Miejska Gródka • Horodok Town Council (Horodok)

Комарнівська міська рада (Комарно) • Urba Konsilantaro de Komarno • Rada Miejska Komarna • Komarno Town Council (Komarno)

vilaĝoj • villages • wioski • села (77):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Андріянів Andriianiv Andryanów 81564 1754 363 Rudki  
Артищів Artishchiv Artyszczów 81550 1490 360 Gródek  
Бар Bar Bar 81530 1610 232 Gródek  
Бартатів Bartativ Bartatów 81551 1648 723 Gródek  
Березець Berezets   81573 1514 955    
Бірче   Birche   81556 1670 273    
Братковичі Bratkovichi Bratkowice 81504 1410 1314 Gródek  
Бучали   Buchaly   81560 1604 1345    
Велика Калинка Velyka Kalynka   81550 1465 235    
Вишня  (Бенькова Вишня) Vyshnia  (Benkova Vyshnia)   81540 1438 1819    
Вовчухи Vovchukhy Wołczuchy 81504 1428 747 Gródek  
Воля-Бартатівська  Volia-Bartativska   81551 ? 96    
Галичани Halychany Haliczanów 81504 1573 776 Gródek  
Годвишня  Hodvyshnia   81504 1568 203    
Грабине  Hrabyne   81574 ? 51    
Градівка (Гошани) Hradivka (Hoshany)   81532 1946 1524    
Грімне  Hrimne   81565 1940 1377    
Добряни Dobriany Dobrzany  81530 1437 987 Gródek  
Долиняни Dolyniany Doliniany 81504 1443 670 Gródek  
Дроздовичі Drozdovychi Drozdowice 81504 1490 824 Gródek  
Дубаневичі  Dubanevychi   81540 1430 1277    
Заболоття  Zabolottia   81564 1869 22    
Заверешиця  Zavereshytsia   81511 1952 1388    
Завидовичі Zavydovychi Zawidowice 81533 1443 918 Gródek  
Залужани  Zaluzhany   81533 1726 73    
Залужжя  Zalushahia Załuże 81511 1427 258 Gródek  
Зашковичі Zashkovychi Zaszkowice  81560 1571 552 Gródek  
Зелений Гай (ĝis 1950: Вучерці-Вінявскі) Zelenyj Haj (Vuchertsi-Viniavski) Uherce Wieniawskie 81531 1628 343 Rudki  
Зушиці  Zushytsi Zuszyce 81511 1510 181 Gródek  
Катериничі  Katerynychi Katarynice 81563 ? 232 Rudki  
Керниця Kernytsia  Kiernica 81550 1465 1155 Gródek  
Кліцько  Klitsko Klicko 81564 1404 273 Rudki  
Коропуж Koropuzh Koropuż  81542 1442 762 Rudki  
Косівець  Kosivets Kosowiec 81556 1680 348 Rudki  
Литовка  Lytovka Litewka 815 ? 84 Rudki  
Лівчиці  Livchytsi   81574 ? 400    
Лісновичі  Lisnovychi   81520 ? 393    
Любовичі  Liubovychi Lubowice 81550 1465 80 Gródek  
Мавковичі Mavkovychi Małkowice  81550 1490 1189 Gródek  
Малий Любінь  Malyj Liubin Lubień Mały 81556 1510 404 Gródek  
Мальованка  Malovanka Malowanka 81556 1655 161 Gródek  
Мильчиці Mylchytsi Milczyce  81531 1370 294 Rudki  
Милятин  Myliatyn Milatyn 81530 1593 238 Gródek  
Молошки  Moloshky   81521 ? 93    
Монастирець  Monastyrets   81557 1939 273    
Мости  Mosty Mosty 81557 1512 257 Rudki  
Мшана Mshana Mszana  81512 1453 2821 Gródek  
Нове Село  Nove Selo Nowa Wieś 81573 1693 983 Rudki  
Паланики  Palanyky   81574 1390 23    
Переможне  Peremozhne   81561 1946 2182    
Підзвіринець  Pidzvirynets   81574 1452 811    
Підмогилка  Pidmohylka   81530 ? 44    
Піски  Pisky   81556 1450 72    
Побережне (ĝis 1954 Ятвячи) Poberezhne (Yatviachy) Jatwięgi 81531 1370 280 Rudki  
Повітно Povitno Powitno  81511 1427 881 Gródek  
Поляна (Cвинуша) Poliana (Svynusha) Świniusza 81557 1484 247 Rudki  
Поріччя  Porichchia Porzecze 81556 1543 192 Rudki  
Поріччя Задвірне (Поріччя Королівщина) Porichchia Zadvirne Porzecze Zadwórne 81556 1630 632 Rudki  
Поріччя-Грунтове  Porichchia-Hruntove Porzecze Gruntowe 81556 1659 141 Rudki  
Путятичі  Putiatychi Putiatycze 81531 ? 427 Gródek  
Речичани Rechychany Rzeczyczany  81520 ? 578 Gródek  
Родатичі (Городятичі) Rodatychi (Horodiatychi) Rodatycze  81521 1370 1912 Gródek  
Романівка  Romanivka Romanówka 81542 1939 181 Rudki  
Стоділки  Stodilky Stodółki 81553 ? 263 Gródek  
Суховоля Sukhovolia Suchowola  81531 ? 3764 Gródek  
Татаринів (1944-1992: Рубанівка) Tataryniv Tatarynów 81574 1390 586 Rudki  
Тершаків  Tershakiv Terszaków 81557 1480 112 Rudki  
Тулиголове Tulyholove Tuligłowy 81572 1542 644 Rudki  
Тучапи  Tuchapy Tuczapy 81521 1583 492 Jaworów  
Угри (Угерці, 1920-1960: Незабитівка) Uhry (Uhertsi) Uherce  81553 1450 1134 Gródek  
Хишевичі  Khyshevychi Chiszewice 81542 ? 571 Rudki  
Черляни Cherliany Czerlany 81554 1641 568 Gródek  
Черлянське Передмістя  Cherlianske Peredmistia Czerlańskie Przedmieście 81504 ? 1209 Gródek  
Чуловичі  Chulovychi Czułowice 81556 1720 326 Rudki  
Шоломиничі  Sholomynychi Szołomienice 81532 ? 538 Rudki  
Якимчиці  Yakymchytsi Jakimczyce 81564 1625 180 Rudki  
Яремків  Yaremkiv Jaremków 81540 1660 172 Rudki  

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

Бартатівська сільська рада (села: Бартатів & Воля-Бартатівська)

Братковицька сільська рада (села: села: Братковичі)

Бучалівська сільська рада (села: Бучали, Катериничі & Литовка)

Вишнянська сільська рада (села: Вишня & Яремків)

Галичанівська сільська рада (села: Галичани & Дроздовичі)

Градівська сільська рада (села: Градівка)

Грімненська сільська рада (села: Грімне)

Добрянська сільська рада (села: Добряни, Бар, Милятин & Підмогилка)

Долинянська сільська рада (села: Долиняни, Вовчухи & Годвишня)

Дубаневицька сільська рада (села: Дубаневичі)

Завидовицька сільська рада (села: Завидовичі, Залужани, Зашковичі, Мальованка, Поріччя, Поріччя Задвірне & Поріччя-Грунтове)

Керницька сільська рада (села: Керниця, Артищів, Велика Калинка, Любовичі & Мавковичі)chi & Mavkovychi)

Кліцьківська сільська рада (села: Кліцько, Андріянів, Заболоття & Якимчиці)

Коропузька сільська рада (села: Коропуж, Романівка & Хишевичі)

Мильчицька сільська рада (села: Мильчиці, Зелений Гай, Побережне & Путятичі)

Монастирецька сільська рада (села: Монастирець, Мости, Поляна & Тершаків)

Мшанська сільська рада (села: Мшана)

Новосільська сільська рада (села: Нове Село & Березець)

Переможненська сільська рада (села: Переможне)

Підзвіринецька сільська рада (села: Підзвіринець, Грабине & Лівчиці)

Повітненська сільська рада (села: Повітно, Заверешиця, Залужжя & Зушиці)

Речичанська сільська рада (села: Речичани & Лісновичі) 

Родатицька сільська рада (села: Родатичі & Молошки) 

Суховільська сільська рада (села: Суховоля)

Татаринівська сільська рада (села: Татаринів & Паланики)

Тулиголівська сільська рада (села: Тулиголове)

Тучапська сільська рада (села: Тучапи)

Угрівська сільська рада (села: Угри, Стоділки, Черляни & Черлянське Передмістя)

Шоломиничівська сільська рада (села: Шоломиничі)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Sambir • Самбiр • SamborMostyska • Мостиська • MościskaYavoriv • Яворiв • JaworówPustomyty • ПустомитиMykolaiv • Миколаїв • Mikołajów # Drohobych • Дрогобич • Drohobycz


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:
Babczyński • Demel • Gugelsberger • Gugelsperger • Hahn • Knobloch


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Horodok • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Horodok • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Gródek Jagielloński • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Городок:

x

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами