Esperanto na Śląsku
Esperanto en Silezio

 
Esperamto na Śląsku (strona główna) • Esperanto en Silezio (ĉefpaĝo)
Historia śląskiego ruchu esperanckiego • Historio de la silezia Esperanto-movado
Katolicki ruch esperancki na Śląsku • Katolika Esperanto-movado en Silezio
Kronika ruchu esperanckiego na Śląsku • Kroniko de la Esperanto-movado en Silezio
Nasze gry językowe • Niaj lingvaj ludoj
Nasze pliki karaoke 1 • Niaj karaokeoj 1 ••••• Nasze pliki karaoke 2 • Niaj karaokeoj 2
Rola esperanta w kształtowaniu tożsamości europejskiej • Rolo de Esperanto en formado de la eŭropa identeco
Spacery wrocławskich esperantystów i ich sympatyków • Promenadoj de vroclavaj esperantistoj kaj iliaj simpatiantoj
Miasta śląskie i ich miasta partnerskie • Sileziaj urboj kaj iliaj partnerurboj
Zapraszamy na fejsbukowe strony i grupy Klubu Esperanto Wrocław • Ni invitas al fejsbukaj paĝoj kaj grupoj de la Vroclava Esperanto-Klubo
 
Klub Esperanto-Wrocław (Fejsbuk) Klub Poligloty Genealogia piosenki Siedziba ŚZE Statut ŚZE

 

Duszniki-Zdrój kaj ĝiaj partnerurboj •  Lázně Dušniky a jejich partnerská města
Bad Reinerz und seine Partnerstädte • Душники-Здруй і його партнерські міста
Duszniki-Zdrój e suas cidades parceiras • Duszniki-Zdrój i ich miasta partnerskie

Fariĝu ŝatanto de paĝoj pri Duszniki-Zdrój kaj ĝiaj partnerurboj • Staňte se sympatizantem stránek o Lázniích Dušniky a jejich partnerských městech  • Werden Sie bitte ein Anhänger der Seiten über Bad Rerinerz und seine Partnerstädte • Будьте любителем сторінок про Душники-Здруй і його побратімих містах • Por favor torne-se um simpatizante das páginas sobre Duszniki-Zdrój e suas cidades parceiras • Zostań sympatykiem stron o Dusznikach-Zdroju i ich miastach partnerskich

Duszniki-Zdrój
(Malsupra Silezio, Pollando)

(cs: Lázně Dušniky, de: Bad Reinerz, uk: Душники-Здруй  )
 

Duszniki-Zdrój http://duszniki.pl/

Duszniki-Zdrój i okolice https://www.facebook.com/dusznikiiokolice (212 fanoj)

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju http://www.mokis.duszniki.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna Duszniki-Zdrój (Urba Biblioteko) https://www.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna/449485468394986 (67 fanoj)

Duszniki Zdroj-skarby, zagadki, ciekawostki https://www.facebook.com/pages/Duszniki-Zdroj-skarbyzagadkiciekawostki/541125229271306  (803 fanoj)

Bad-Reinerz - Duszniki-Zdrój wczoraj i dzisiaj https://www.facebook.com/BadReinerz (246 fanoj)

Duszniki-Zdrój https://www.facebook.com/pages/Duszniki-Zdroj-skarbyzagadkiciekawostki/541125229271306 (798 fanoj)

Duszniki-Zdrój - życie codzienne https://www.facebook.com/pages/Duszniki-Zdroj-zycie-codzienne/235909636547137 (143 fanoj)

Nowa Gazeta Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Polanica-Zdrój, Szczytna https://www.facebook.com/nowagazetagmin (463 fanoj)

Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju (magistrato) http://www.bip.duszniki.pl/

Duszniki-Zdrój Szkoła (Lernejo) https://www.facebook.com/pages/DUSZNIKI-ZDR%C3%93J/180561425353413 (9 fanoj)

Muzeum Papiernictwa (Muzeo de Paperfarado) http://www.muzpap.pl/

Maler Jan Lukawski aus Duszniki Zdrój https://www.facebook.com/malerlukawski  (25 fanoj)

Ripozdomo „Rondo“ http://www.fwp.pl/duszniki_rondo.html (iama „Metropole“)

Dom Wczasów Dziecięcych https://www.facebook.com/DOMWCZASOWDZIECIECYCH.DUSZNIKI37 (434 fanoj)

Biendometo nome de Chopin en Bad Reinerz

Monumeto de Chopin en Bad Rerinerz

   

Spacerkiem z Chopinem: Duszniki-Zdrój http://duszniki.pl/atrakcje-i-turystyka-2/ciekawe-miejsca/sladami-fryderyka-chopina/spacerkiem-z-chopinem/

Narodowy Instytyt Fryderyka Chopina: Duszniki-Zdrój http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/579

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju (Internacia Ŝopena Festivalo en Duszniki-Zdrój) http://festival.pl/

De Esperanto Medical & Spa https://www.facebook.com/pages/De-Esperanto-Medical-Spa/123599711125479  (381 fanoj)

De Esperanto http://www.deesperanto.pl/

Frederiko Chopin 1810-1849

 

Ludoviko Zamenhof 1859-1917

Frederiko Chopin 1810-1849

 

Ludoviko Zamenhof 1859-1917

     
Monumento de Chopin en Duszniki-Zdrój

Polska dała światu dwa języki międzynarodowe: muzykę Szopena i esperanto
Pollando donis al la mondo du internaciajn lingvojn: la muzikon de Ŝopeno kaj Esperanton

En malnovaj gazetoj trovita (W starych gazetach znalezione):

BAD REINERZ  Jam de kelka tempo la familio de nia majstro restadis en Bad Reinerz, por ripozi iom antaŭ la laciga vojaĝo al la kongresa urbo. Dimanĉon la 22-an de aŭgusto vizitis tiun ĉarman banlokon areto da gesamideanoj el Breslau, Schweidnitz kaj Gleiwitz. Tutan tagon ili kunestis en plej agrabla interparolado kun la afablaj gesinjoroj Zamenhof, kaj aŭskultis atente iliajn interesajn rakontojn pri la unua tiom malfacila komenca periodo de nia afero. Certe al ĉiuj partoprenintoj tiu-ĉi tago estos neforgesebla.

Ludoviko Zamenhof en Bad Reinerz 1919

Ludoviko Zamenhof  kun sileziaj esperantistoj (Bad Reinerz 22.08.1909)
Ludwik Zamenhof ze śląskimi esperantystami (Duszniki-Zdrój 22.08.1909)

pl: Już od pewnego czasu rodzina naszego mistrza przebywala w Bad Reinerz, aby wypocząć przed męcząca podróżą do miasta kongresowego [Barcelona]. W niedzielę dnia 22 sierpnia odwiedziła to urocze uzdrowisko grupa esperantystów z Wrocławia, Świdnicy i Gliwic. Przez cały dzień uczestniczyli w przyjemnej rozmowie z uprzejmym państwem Zamenhofów i uważnie słuchali ich interesujących opowiadań o pierwszym tak trudnym początkowym okresie naszej sprawy. Z pewnością dzień ten będzie niezapomniany dla wszystkich uczestników.

(el „Germana Esperantisto”, Oktobro 1909, N-ro 10, p. 116)

 

n-ro 54 sur la urboplano:  Vilao Metropole, en kiu loĝis Ludoviko Zamenhof en aŭgusto 1906 kaj aŭgusto 1909
n-ro 2: Pensiono „Kronprinz von Preussen“ - la nuna Hotelo „De Esperanto Medical & Spa“

 

 

Bad Reinerz en la tempo de Zamenhofa rerstado.La unua granda domo dekstre estas la Vilao Metropole.
pl: Duszniki-Zdrój w czasach pobytu Zamenhofa. Pierwszy duży dom od prawej to Willa Metropole.

 

 
Letero de Ludoviko Zamenhof al Hippolyte Sebert • List Ludwika Zamenhofa do Hipolita Seberta
pl: Drogi Generale !
Aby być całkowice gotów do waszej dyspozycji, wyjadę z Bad Reinerz dnia 28-go i (razem ze swoją małżonką) przybędę do Lyonu w poniedziałek dnia 30-go sierpnia. Tam (u d-ra Dor) będę oczekiwał dalszych informacji od Pana na temat czasu i miejsca naszego spotkania. Pana dokładny list z 16 sierpnia a także kopię listu od pana Pujula z podziękowaniem otrzymałem.

[Piąty Kongres odbył się w Barcelonie w dniach od 6 do 11-go września]
 

16.08.1931 - Inaŭguro de la Zamenhofa-memorŝtono en Bad Reinerz

Inaŭguro de la  Zamenhofa memorŝtono en Bad Reinerz (16.08.1931). Parolas la urbestro.d-ro Goebel.
Inauguracja kamienia pamiątkowego ku czci Ludwika Zamenhofa w Dusznikach-Zdroju. Przemawia burmistrz dr Goebel.
 (w głębi pensjonat „Metropole“ (obecnie DW „Rondo“), po prawej pensjonazt „Hubertus“ (obecnie DW „Nokturn“)

   (foto el kolekto de IEM Wien)                                                               

 
BAD REINERZ  Nový Zamenhofův pomník. V lázeňském místě Reinerzu (Dušníky) v Kladsku bude odhalen dne 16. srpna pomník, jejž postavilo město na pamět návštěvy doktora Zamenhofa. Na dům v němž přebýval autor esperanta v letech 1906 a 1909, bude upevněna bronzova deska a náměstí s pomníkem Zamenhofovým bude nazváno Náměstí esperanta.

(el „Progreso”, Aprilo 1931, N-ro 4, p. 41)

 
BAD REINERZ  Silezia Ligo Esperantista (SILEO) starigis en 1931 Zamenhof-memorŝtonon en Bad Reinerz kaj alkroĉis Zamenhof-memortabulon al Villa Métropole, en kiu Zamenhof loĝis dum sia restado en sanigejo (1906 kaj 1909). Iniciatis kaj plej aktive laboris por starigo de ŝtono Karl Kliem el Löwenebrg, kasisto de SILEO.
   Memorŝtono estis inaŭgurita post la 23-a UK en Krakovo. Inaŭguran parolon faris prezidanto de Germana Esperanto-Asocio, Arnold Behrendt el Berlin. Bernhard Zenker tradukis oficialajn paroladojn de urbestro, faritajn ĉe la memorŝtono kaj en salono de kuracloko. Surskribo sur memorŝtono estas:
pl: Śląska Liga Esperancka (SILEO) postawiła w 1931 roku kamień pamiątkowy ku czci Zamenhofa w Dusznikach-Zdroju i przytwierdziła tablicę ku czci Zamenhofa na Willi Metropol, w której Zamenhof mieszkał podczas swego pobytu w uzdrowisku (1906 i 1909). Inicjatorem postawienia kamienia i najaktywniejszym realizatorem był Karl Kliem ze Lwówka Śl., skarbnik SILEO.

Dr. L.L. Samenhof,
dem Schöpfer
des Esperanto

[traduko: Al Dr. L.L. Zamenhof, kreinto de Esperanto]. I
naŭguro de memorŝtono okazis dimanĉe, la16-an de aŭgusto 1931.
pl: inauguracja kamienia pamiątkowego odbyła się w niedzielę, dnia 16-go sierpnia 1931.
 

Memorŝtono en Bad Reinerz (1931)

Memorŝtono en Duszniki-Zdrój (foto: Teodor Konopka, 1962)

 

Antaŭ  la dua mondmilito Zamenhof-memorŝtono, por savi ĝin de detruo, estis forigita el urbeto, kaŝita kaj bone maskita en arbaro. Nur post milito  trovis ĝin arbaraj laboristoj. Pola urbestraro de Duszniki-Zdrój (iama Bad Reinerz) veturigis ĝin kaj starigis ĉe la ĉefa strato en kuracloko. Sur la memorŝtono nun estas nova surskribo:
pl: Przed drugą wojną światową kamień pamiątkowy Zamenhofa, aby uratować go przed zniszczeniem, został zabrany z miasteczka, schowany i dobrze zamaskowany w lesie. Dopiero po wojnie odnależli go robotnicy leśni.  Polski magistrat Dusznik-Zdroju (niegdyś Bad Reinzerz) przetransportował go i postawił przy głównej ulicy uzdrowiska. Na kamieniu pamiątkowym jest obecnie nowy napis:

Al
Dr. L.L. Zamenhof
kreinto de
Esperanto

(el Adolf Holzhaus: Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinki 1969, p. 341-342)

 
Detala raporto pri la malkovro de memorŝtono en Bad Reinerz • Szczegółowa relacja z odsłonięcia kamienia pamiątkowego w Szczawnie Zdroju
 
DUSZNIKI-ZDRÓJ   19-go czerwca 1948 r. w Dusznikach nastąpi odsłonięcie kamienia pamiątkowego ku czci d-ra Ludwika Zamenhof“ usuniętego przez hitlerowców.

(el cirkulero de la Ĉefa Estraro de AEP, n-ro 6 de 15.05.1948)

 

Pensjonat „Kronprinz von Preussen“ wybudowany w 1881 roku. W jego pięknym ogrodzie Ludwik Zamenhof prowadził dyskusje z kuracjuszami
na temat języka esperanto,  którego pierwszy podręcznik opublikował w 1887 roku w Warszawie pod pseudonimem "Doktoro Esperanto",
dlatego obecnie hotel ten nosi nazwę "De Esperanto".  Obok hotelu  ustawiono w roku 1948 kamień pamiątkowy, który w ukryciu
 przetrwał ponury okres nazizmu  (w 1936 roku Gestapo zakazało wszelkiej działalności  na rzecz języka esperanto).

Pensjonat „Kronprinz von Preussen“

Hotel „De Esperanto Medical & Spa“ w Dusznikach-Zdroju
(fariĝu fejsbuka fano de la hotelo)

 

 

La 76-a Internacia Ŝopen-Festivalo
6-14.08.2021 Duszniki-Zdrój,

Venu ĝui la muzikon de Frederiko Ŝopeno
kaj samtempe migru
laŭ samaj montaraj padoj,
kiel tion faris Frederiko Ŝopeno en 1826
kaj Ludoviko Zamenhof en 1906 kaj 1909

(bildo: Władysław Kolbusz)

L:a Zamenhofa Memorŝtono en Duszniki-Zdrój situanta apud la hotelo „De Esperanto“ (2014)


Vizitu paĝojn de kuraclokoj, en kiuj restadis Ludoviko Zamenhof (odwiedź strony kurortów, w których przebywał Ludwik Zamenhof):
 
eo: Ludoviko Zamenhof restadis kuraccele en jenaj kuraclokoj: Bad Reinerz (Malsupra Silezio) en 1906 kaj en 1909, Bad Nauheim (Hesio) en 1907, Bad Kissingen (Bavario) en 1911, Bad Salzbrunn (Malsupra Silezio) en 1912 kaj Bad Neuenahr (Rejnlando-Palatinato) en 1913.

de: Ludwik Zamenhof war aus Gesundheitsgründen in den folgenden Badeorte: Bad Reinerz (Niederschlesien) in 1906 und 1909, Bad Nauheim (Hessen) in 1907, Bad Kissingen (Bayern) in 1911, Bad Salzbrunn (Niederschlesien) in 1912 und Bad Neuenahr (Rheinland-Pfalz) in 1913.

pl: Ludwik Zamenhof przebywał w celach leczniczych w następujących uzdrowiskach: Dusznki-Zdrój (Dolny Śląsk) w 1906 i 1909, Bad Nauheim (Hesja) w 1907, Bad Kissingen (Bawaria) w 1911, Szczawno-Zdrój (Dolny Śląsk) w 1912 i Bad Neuenahr (Nadrenia-Palatynat) w 1913.

 

Audun-le-Tiche
(Loreno, Francio)

()
Esperanto-grupo fondita en ?

 

Bienvenue á Audun-le-Tiche  http://www.audun-le-tiche.fr/

Mairie d'Audun le Tiche https://www.facebook.com/mairie.daudunletiche  (764 fanoj)

Audun-le-Tiche https://www.facebook.com/pages/Audun-le-Tiche/107825602574204 (826 fanoj)

Tché Club (Audun-le-Tiche)  https://www.facebook.com/TcheClub  (2085 fanoj)


Bad Sulza
(Turingio, Germanio)

()
Esperanto-grupo fondita en

 

Bad Sulza Kur und Weinstadt http://www.bad-sulza.de/

Jugendherberge Bad Sulza https://www.facebook.com/pages/Jugendherberge-Bad-Sulza/185415254821265  (88b fanoj)

Thüringer Weinbauverein Bad Sulza e.V. https://www.facebook.com/pages/Th%C3%BCringer-Weinbauverein-Bad-Sulza-eV/314926795336631  (87 fanoj)

Thüringer Weinfest Bad Sulza https://www.facebook.com/pages/Th%C3%BCringer-Weinfest-bad-sulza/207856725936177  (125 fanoj)


Deštné
(Regiono Hradec Králové, Čeĥio)

(de: Deschnei im Adlergebirge)
Esperanto-grupo fondita en

Zastupitelstvo obce Deštné v O.h.(organizacja pozarządowa) https://www.facebook.com/ZastupitelstvoDestne (18 fanoj)

Turistické informační centrum Deštné v Orlických horách (79 fanoj)

Skicentrum Deštné v Orlických horách https://www.facebook.com/skicentrum  (12.514 fanoj)

Škola Deštné v Orlických horách https://www.facebook.com/skoladestne  (1 fan)


Hoya
(Malsupra Saksio, Germanio)

()
Esperanto-grupo fondita en ?

 

Grafschaft Hoya http://www.grafschaft-hoya.de/

Hoya https://www.facebook.com/pages/Hoya-Germany/105602586140011 (340 fanoj)


Nové Město nad Metují
(Regiono Hradec Králové, Čeĥio)

()
Esperanto-grupo fondita en ?

Nové Město nad Metují https://www.facebook.com/pages/Nove-Mesto-nad-Metuji/108213735876101 (1540 fanoj)

Městské informační centrum Nové Město nad Metují https://www.facebook.com/micnovemesto  (120 fanoj)

Zámek Nové Město nad Metují https://www.facebook.com/zameknmnm  (791 fanoj)

Městská knihovna Nové Město nad Metují (biblioteko) https://www.facebook.com/knihovnanm (304 fanoj)

ZUŠ Nové Město nad Metují Výtvarný obor (27 fanoj)

Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují  https://www.facebook.com/StredniSkolaAZakladniSkolaNoveMestoNadMetuji  (25 fanoj)

Zumba Nové Město nad Metují (94 fanoj)

Novica Nové Město nad Metují (Organizacja non-profit) (494 fanoj)

Hasiči Nové Město nad Metují https://www.facebook.com/hasiciNM  (234 fanoj)


Olešnice v Orlických Horách
(Regiono Hradec Králové, Čeĥio)

()
Esperanto-grupo fondita en

Obec Olešnice v Orlických horách (11 fanoj)

Olešnice v Orlických Horách (74 fanoj)


Sedloňov
(Regiono Hradec Králové, Čeĥio)

(de: Satte)
Esperanto-grupo fondita en

Sedloňov v Orlických Horách (10 fanoj)

Sedloňov  http://sedlonov.cz/


Trzcianka
(Grandpolio, Pollando)

()
Esperanto-grupo fondita en

 Trzcianka  http://www.trzcianka.pl/pl/

Miasto i Gmina Trzcianka https://www.facebook.com/GminaTrzcianka  (1878 fanoj)

Trzcianka NaszeMiasto.pl https://www.facebook.com/TrzciankaNM  (149 fanoj)

Uniwersytet Trzeciego Wieku - Trzcianka https://www.facebook.com/UniwersytetTrzeciegoWiekuTrzcianka (187 fanoj)

Trzcianka https://www.facebook.com/pages/Trzcianka/103762229662198  (1688 fanoj)

Hufec ZHP https://www.facebook.com/zhphufiectrzcianka (425 fanoj()

ZHR Trzcianka https://www.facebook.com/pages/ZHR-Trzcianka/466122520125572 (194 fanoj)


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami