Transgentaro
Rody transgraniczne

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Statut Śląskiego Związku Esperanckiego

Rozdział I:

§ 1

1. Stowarzyszenie Śląski Związek Esperancki, zwane w dalszych postanowieniach statutu stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną.

2. Nazwa stowarzyszenia w języku esperanto brzmi: "Silezia Esperanto-Asocio", w skrócie SEA.

§ 2

Śląski Związek Esperancki jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym zwolenników esperanta na zasadzie dobrowolności i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 3

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz naczelnych miasto Wrocław.

§ 4

Stowarzyszenie zrzesza obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemców zamieszkałych w kraju i za granicą.

§ 5

Jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia są koła.

 

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak organizacyjnych oraz pieczęci.

Rozdział II: Cele i środki działania

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:

1) popularyzacja języka międzynarodowego esperanto jako neutralnego środka w wymianie kulturalnej, naukowej, technicznej, handlowej, turystycznej i innych kontaktach międzynarodowych.

2) popularyzacja idei równouprawnienia języków oraz kultur małych narodów z językami i kulturami wielkich narodów,

3) prowadzenie studiów na temat międzynarodowej komunikacji językowej,

4) popularyzacja osiągnięć cywilizacyjnych, naukowych i kulturalnych Śląska za pomocą języka esperanto,

5) pogłębianie znajomości kultury innych narodów, także przy pomocy języka esperanto oraz prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,

6) praca na rzecz rodzin, działanie na rzecz utrwalania i wbogacania tradycji rodzinnych, także przy pomocy badań genealogicznych,

7) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki, ze szczególnym  uwzględnieniem edukacji informatycznej,

8) rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej.

9) propagowanie i popieranie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia,

10) aktywizacja społeczna i zawodowa osób w różnym wieku, a w szczególności osób starszych niepełnosprawnych,

11) działanie na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie kursów językowych z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych

2) tworzenie, programowanie i działalność zespołów studyjnych,

3) organizowanie prelekcji, odczytów, seminariów, konkursów i wystaw,

4) organizowanie imprez artystycznych i wieczorów klubowych,

5) organizowanie różnych form turystyki krajowej i zagranicznej połączonej z możliwością nauki i doskonalenia różnych języków,

6) prowadzenie społecznego ośrodka zagadnień prawno-socjalnych,

7) prowadzenie bibliotek oraz wypożyczalni książek i czasopism esperanckich,

8) organizowanie i uczestniczenie w krajowych i zagranicznych kongresach, seminariach, zjazdach i obchodach okolicznościowych,

9) wydawanie oraz sprzedaż podręczników i wydawnictw esperanckich,

10) rozwijanie współpracy kulturalno-oświatowej z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, nie tylko esperanckimi,

11) podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami statutowymi stowarzyszenia,

12) prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która wyraziła w deklaracji gotowość realizacji celów stowarzyszenia.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego stowarzyszenia.

3. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:

a) pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,

b) małoletni w wieku 16-18 lat,

c) małoletni poniżej 16 lat posiadający zgodę ustawowych przedstawicieli.

§ 12

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczy gotowość wspierania stowarzyszenia w formie finansowej i/lub rzeczowej, a także promowania jego celów.

2. Członek wspierający opłaca dobrowolnie i regularnie raz do roku składkę członkowską w kwocie nie mniejszej niż określona przez Zarząd stowarzyszenia.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego stowarzyszenia.

§ 13

1. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji języka międzynarodowego na Śląsku.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich i przysługują im wszystkie prawa członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 14

1. Pełnoletni członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje również małoletnim członkom w wieku 16-18 lat, z tym że nie mogą stanowić większości w składzie władz stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mają prawo:

a) korzystać z wszelkiej pomocy stowarzyszenia wg ogólnie przyjętych zasad,

b) podejmować inicjatywy zgodnie z celami stowarzyszenia oraz współuczestniczyć w życiu organizacyjnym,

c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członków stowarzyszenia należy:

1) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 16

1. Członkostwo wygasa przez:

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego,

b) skreślenie z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, licząc od końca roku, za który została opłacona składka,

c) wykluczenie przez Zarząd Główny za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działanie na szkodę stowarzyszenia.

2. Osobie wykluczonej ze stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu Głównego do Walnego Zjazdu Członków.

§ 17

Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem osób zatrudnionych w biurze stowarzyszenia.

Rozdział IV: Władze naczelne stowarzyszenia

§ 18

1. Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:

a) Walny Zjazd Członków,

b) Zarząd Główny,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa trzy lata.

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

§ 19

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków.

2. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 20

1. Zwyczajny Zjazd Członków jest zwoływany raz na trzy lata przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny powiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Członków co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

§ 21 Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków jest zwoływany:

a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek podpisany przez 1/4 liczby członków stowarzyszenia.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:

1) dokonanie oceny całokształtu działalności stowarzyszenia,

2) uchwalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

4) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia,

5) wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian statutu stowarzyszenia,

7) nadawanie godności członków honorowych,

8) rozpatrywanie odwołań osób wykluczonych ze stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia.

§ 23

Uchwały Walnego Zjazdu Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał w spawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 24

1. Zarząd Główny składa się z 5-7 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd Główny sprawuje władzę w okresie pomiędzy walnymi zjazdami członków.

3. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia i składanie Walnemu Zjazdowi Członków sprawozdań ze swej działalności,

2) powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych i środowiskowych,

3) podejmowanie uchwał w sprawach majątku stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,

5) powoływanie i rozwiązywanie biura stowarzyszenia dla obsługi administracyjno-finansowej stowarzyszenia,

6) przyjmowanie i skreślanie członków stowarzyszenia,

7) zwoływanie walnych zjazdów członków,

8) reprezentowanie stowarzyszenia na terenie jego działania,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich,

10) powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji problemowych,

11) uchwalanie regulaminów organizacyjno-finansowych.

§ 26

1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków Zarządu Głównego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

c) składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Głównego.

Rozdział V: Podstawowe jednostki stowarzyszenia

§ 28

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia są koła terenowe i środowiskowe.

2. Koła powoływane są przez Zarząd Główny, gdy w mieście lub środowisku ilość członków stowarzyszenia wynosi co najmniej 8 osób.

§ 29

Władzami koła są:

a) Zebranie Członków Koła,

b) Zarząd Koła.

§ 30

Zebranie Członków Koła:

a) określa samodzielnie program i plan działalności,

b) ocenia działalność statutową członków koła,

c) przyjmuje sprawozdania z działalności zarządu koła i udziela mu absolutorium,

d) wybiera zarząd koła w składzie 3-5 osób.

§ 31

1. Zarząd koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd koła sprawuje władzę w okresie pomiędzy walnymi zebraniami członków i jego kadencja trwa dwa lata.

3. Do zadań zarządu koła należy w szczególności:

a) realizacja uchwał walnego zebrania członków, w tym programu i planu działalności,

b) podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami na terenie swego działania,

c) powoływanie komisji problemowych,

d) zwoływanie zebrania członków koła.

Rozdział VI: Majątek stowarzyszenia

§ 32

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych oraz papiery wartościowe.

2. Na fundusze stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) wpływy z działalności gospodarczej,

d) darowizny i zapisy,

e) dotacje,

f) dywidendy od papierów wartościowych.

3. Dochodami stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

4. Do ważności pism i dokumentów w sprawach stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.

Rozdział VII: Zmiana statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia

§ 33

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia Walny Zjazd Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.


Śląski Związek Esperancki został wpisany do rejestru stowarzyszeń postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 19 marca 1992 r. (Rej. St. 71/92). Rejestracja weryfikująca w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 19 września 2001 r. Numer pozycji rejestru: KRS 0000044908.
Niniejszy Statut zawiera zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Zjeździe Członków Śląskiego Związku Esperanckiego w dniu 13 stycznia 2007 roku.


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami