Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Knobloch • Knoblich • Knoblauch
 

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hauptseite
Hlavní stránka
Hlavná stránka
pl: Benedyktyni i ród Knoblochów
eo: Benediktanoj kaj la gento Knobloch
de: Benediktiner und die Sippe Knobloch
cs: Benediktíni a rod Knoblochů
sk: Benediktíni a rod Knobloch
Statystyka
Statistiko
Statistik
Statistika
Štatistika
Rody przodków Wandy
Praulaj gentoj de Wanda
Sippen Wandas Vorfahren
Rody předků Wandy
Rody predkov Wandy
Różne linie i gałęzie rodu Knoblochów (A-Z)
Diversaj linioj kaj branĉoj de la gento Knobloch
Verschiedene Linien und Zweige der Sippe Knobloch
Různé linie a větve rodu Knoblochů (podle abecedy)
Rôzne línie a vetvy rodu Knobloch (abecedne)
według regionów
laŭregione
nach Regionen
podle území
podľa územia

 
Edward Wojtakowski   Edward Wojtakowski
     
Benediktanoj kaj la gento Knobloch   Benediktíni a rod Knobloch
     
Lulilo de la gento Knobloch estis Alzaco, en kiu jam ekde la 7-a jarcento vigle agis benediktanoj kaj poste ankaŭ cistercianoj. Iliaj klostroj ekzistis en Alsbach (Alspach), Altdorf, Andlau, Ebersmünster, Enschingen, Graufthal, Lützel (Lucelle), Maursmünster (Marmoutier), Munster im Gregoriental, Murbach, Neuburg (Neubourg), Niedermünster, Odilienberg (Ottilienberg), Paris ĉe Orbey, St. Johann, St. Leonhard, St. Marx, St. Walburg, Schlettstadt (Sélestat), Selz, Thierenbach kaj Weißenburg (Wissembourg). Knoblochoj loĝis en vilaĝoj apartenantaj al benediktanoj kaj komence okupiĝis pri kultivado de ajlo. Benediktanoj alte aprezis sanigan efikon de ajlo kaj unuaj venigis kaj ekkultivis tiun planton en Mezeŭropo (Sankt Gallen).        Kolískou rodu Knobloch bolo Alsasko, ktoré bolo od 7. storočia oblastí živého pôsobenia benediktínov a neskôr i cisterciánov. Ich kláštory existovali v Alsbach (Alspach), Altdorf, Andlau, Ebersmünster, Enschingen, Graufthal, Lützel (Lucelle), Maursmünster (Marmoutier), Munster im Gregoriental, Murbach, Neuburg (Neubourg), Niedermünster a Odilienberg (Ottenberg), Paris blízko Orbey , St. Johann, St. Leonhard, St. Marx, St. Walburg, Schlettstadt (Sélestat), Selz, Thierenbach a Weißenburg (Wissembourg). Knoblochová žili v dedinách benediktínov a spočiatku pestovali cesnak. Benediktíni si vysoko cenili liečivých vlastností cesnaku a boli prví, kto ho pestovali v strednej Európe (St. Gallen).
     
Ĝardenistij ‒ kultivantoj de ajlo en ĝardenoj de benediktanoj ‒ jam en la 11-a kaj 12-a jarcentoj ricevis familian nomon Knobloch = ajlo (altgermane Klobelouch = displitata cepo). Tiel la familia nomo Knobloch aparftenas alñla plej malnova germana nomtavolo.   Záhradníci, ktorí pestovali cesnak v benediktínskych záhradách, dostali v 11. alebo 12. storočí meno Knobloch (staronemeckú Klobelouch = štiepaná cibule). Priezvisko Knobloch preto patrí k najstaršie vrstve nemeckých priezvisko.
     
La plej olda skriba informo pri la nomo Knobloch (Clobelouch) devenas el 1197 kaj entenas ĝin unu el dokumentoj de la klostro en Selz. Sur la listo de loĝantoj de Strasburgo el 1266 estas 10 Knoblochoj, kaj en 1283 jam 18 viraj reprezentantoj de tiu gento. Strasburgo estis tiutempe propraĵo de episkopoj. La plej malnova informo pri Knoblochoj en Sankt Gallen devenas el 1388.   Najstaršia zmienka o mene Knobloch (Clobelouch) pochádza z roku 1197 a je obsiahnutá v jednom z dokumentov kláštora v Selz. V zozname obyvateľov Štrasburgu z roku 1266 je 10 Knobloch a v roku 1283 je už 18 mužských zástupcov tejto rodiny. Štrasburg bol v tej dobe majetkom biskupov. Najstaršie informácie o Knoblochových zo St. Gallene pochádzajú z roku 1388.
 
     
Kiam oni fondadis novajn abatejojn, tiam el la patrina klostro kune kun grupo de monakoj migris ankaŭ ĝardenistoj, terkulturistoj kaj metiistoj. Inter ili estis Knoblochoj kaj tiumaniere ekestis novaj gentnestoj en jenaj regionoj: Badenio, Boĥemio, Frankonio, Harcmontaro, Heslando, Lotaringio, Saksio, Salzburg, Silezio, Supra Luzacio, Turingio, Vurtembergo.   Keď bola zriadená nová opátstva, cestovali záhradníci, farmári a remeselníci z materského kláštora so skupinou mníchov. Knoblochová boli medzi nimi, a tak bola vytvorená nová rodinná hniezda v týchto regiónoch: Baden, Česká republika, Franky, Horné Lužice, Hesensko, Lotrinsko, Sasko, pohoria Harz, Salzbursko, Sliezsko, Durínsko, Württemberg.
     
Probable pro iuj meritoj en militiroj dekkelkaj Knoblochoj estis nobiligitaj kaj ricevis bienojn. Plimulto de tiuj noblaj linioj intertempe estingiĝis en viraj linioj. Nuntempe vivas nemultaj reprezentanoj de 3 noblaj linioj: Knoblauch el Hatzbach (Heslando), Knoblauch el Pessin (Brandenburgio) kaj Knobloch el Losgehnen (Orienta Prusio). Kelkaj familioj el Strasburgo kaj Frankfurto sur Majno apartenis al patriciaro de tiuj urboj, sed probable en viraj linioj ili jam antaŭ jarcentoj estingiĝis.   Pravdepodobne pre niektoré zásluhy na vojnových výpravách asi tucet Koblochů dostalo šľachtické tituly a majetky. Väčšina z týchto vznešených línií medzitým zomrela bezdetná. Dnes existuje len niekoľko zástupcov 3 ušľachtilých línií: Knoblauch z Hatzbachu (Hesensko), Knoblauch z Pessina (Brandenbursko) a Knobloch z Losgehnenu (východné Prusko). Rodiny Knobloch zo Štrasburgu a Frankfurte nad Mohanom patrili k patriciátu týchto miest, ale v mužských líniách pravdepodobne vymreli pred stáročiami.
     
En 1517 Marteno Luter anoncas siajn 95 tezojn, per kio komenciĝs Reformacio. Multaj benediktanaj klostroj estas likviditaj, kaj Knoblochoj loĝantaj en apartenantaj al ili vilaĝoj fariĝas evangelianoj. La aŭgsburga religia paco, kontraktita en 1555, enkondukas la principon „cuius regio eius religio“. Pri kredkonfeso de regatoj decidas nun reganta sur tiu teritorio princo. En la jaroj 1618-1648 okazas la tridekjara milito, rezulte de kiu protestantoj perdas povon en multaj regionoj enloĝataj de Knoblochoj. Tiuj, kiuj ne konsentis rekatolikiĝi, vendas siajn nemoveblaĵojn kaj migras al regionoj en kiuj daŭre regas protestantoj. Knoblochoj de Alzaco migras tiam al Vurtembergo kaj Palatinato. Knoblochoj de Boĥemio al Silezio kaj Supra Luzacio. Knoblochoj el Slovakio al Brandenburgio. Knoblochoj en Moravio restas evangelianoj, tamen post la aŭstra-prusa milito en 1741 translokiĝas al Supra Luzacio. Multaj enigmoj ligitaj kun fruaj migradoj de Knoblochoj restas ankoraŭ por solvi.   V roku 1517 zverejňuje Martin Luther svojich 95 téz, ktoré ohlasujú začiatok reformácie. Mnoho benediktínskych kláštorov je zlikvidované a Knoblochová žijúci v ich podriadených dedinách sa stávajú evanjelikov. Augsburský náboženský mier, uzavretý v roku 1555, zavádza princíp "Cuius regio eius religio". O náboženstvo poddaných teraz rozhoduje vládnucej princ v tejto oblasti. V rokoch 1618-1648 prebehla tridsaťročná vojna, v ktorej dôsledku protestanti stratili vplyv v mnohých oblastiach obývaných Knobloch. Tí, ktorí sa odmietli vrátiť do katolíckej cirkvi, predali svoj majetok a cestovali do regiónov, kde si protestanti udržali svoju moc.Knoblochová z Alsaska potom cestujú do Württemberg a Falcka, českí Knoblochová do Sliezska a Hornej Lužice, Knoblochová zo Slovenska do Brandenburska. Knoblochová na Morave zostali evanjelikov, ale po prusko-rakúskej vojne v roku 1741 sa presťahovali do Hornej Lužice. Mnoho hádaniek súvisiacich s dočasnými putovaním Knobloch zostáva ešte vyriešiť.
     
Pli postaj migradoj de Knoblochoj ne posedas jam religian fonon, sed nur pure ekonomian. Vurtembergo, Badenio, Alzaco, Palatinato, Heslando estas troloĝataj kaj okazas tie organizita varbkampanjo de koloniistoj fare de Usono, Ruslando, Aŭstrio kaj Pruslando. Knoblochoj setlas tiam apud Volgo kaj Nigra Maro, en Bukovino, Besarabio, Galicio, Kroatio, Banato, Hungario, Grandpolio kaj Vistula Pomeranio. En 1830 al Pabianice apud Lodz el Ĉeĥio venas Knoblochoj laŭprofesie teksistoj. Tiutempe Knoblochoj elmigras ankaŭ al transmaraj landoj: Usono, Kanado, Argentino, Novzelando, Sudafriko kaj Namibio. Karl Fredrik Knobloch el Saksio elmigris ĉ. 1800 al Norvegio, edziĝante survoje en Danio. Liaj idoj loĝas nuntempe en Hammerfest (la plej norde situanta urbo de la mondo) kaj en Svedio kaj Finnlando.   Neskoršie putovanie Knobloch už nemalo náboženský základ, ale čisto ekonomický základ. Württemberg, Baden, Alsasko, Falcko a Hesensko sú veľmi preplnené a prebieha tu organizovaná kampaň s náborom kolonistov zo strany USA, Ruska, Rakúska a Pruska. Knoblochová sa potom usadili na rieke Volge, Bukowine, Besarábie, Galícii, v blízkosti Odesy, Chorvátska, Banátu, Maďarska, Veľkopoľska a Visly Pomoranska. V roku 1830 prišli do Pabianice Knoblochová z Čiech profesionálnymi tkáči. Počas tejto doby Knoblochová tiež emigrovali do zámorských krajín USA, Kanady, Argentíny, Nového Zélandu, Južnej Afriky a Namíbie. Carl Fredrik Knobloch zo Saska cestuje do Nórska okolo roku 1800 a vydáva sa v Dánsku. Jeho potomkovia teraz žijú v Hammerfestu (najsevernejšom meste na svete), rovnako ako vo Švédsku a Fínsku.  
     
Mi jam sukcesis kompili genealogiajn arbojn ampleksantaj dekkelkajn generaciojn por multaj linioj de la gento Knobloch. Oni komencis registradon de naskiĝoj (baptoj), nuptoj kaj mortoj (entombigoj) nur ĉ.1550, sed pro militoj kaj incendioj ne ĉiuj matrikulaj libroj konserviĝis ĝis niaj tempoj. Tamen mi esperas, ke per nia komuna agado ni sukcsos kunigi multajn menciitajn en tiu ĉi retejo liniojn en pli oldajn kaj grandajn liniojn komenciĝantajn ĉ. 1650.   Už sa mi podarilo zostaviť rodokmene pokrývajúci niekoľko generácií pre mnoho línií rodiny Knobloch. Registrácia narodenia (krstu), svadby a úmrtia (pohreby) začala okolo roku 1550, ale kvôli vojnám a požiarom nie všetky knihy záznamov prežili do našej doby. Dúfam však, že vďaka našej spolupráci budeme môcť spojiť mnoho liniek spomínaných na tomto webe do starších a väčších liniek počnúc okolo roku 1650.
     

Pozývame vás do genealogickej skupiny "Transhraničné rody" (Transgentaro), aby ste sa s nami zoznámili s históriou 800 rokov staré rodiny Knobloch z Alsaska. https://www.facebook.com/groups/1954064434917355


mnohojazyčné webové stránky, ktoré informuje používateľov Internetuo o možnosti bezplatné a ľahké výučby esperanta
https://lernu.net/sk
http://kurso.com.br/index.php?sk
Esperanto je živý jazyk vhodný na medzinárodnú komunikáciu.